ท่านทราบระยะห่างระหว่างรอบเดือนของท่านหรือไม่ (ปกติอยู่ที่ 21-42 วัน)